Project Description

Đây là ứng dụng guest book có chức năng trả lời câu hỏi được dùng trong các events

Căn bản chúng tôi sử dụng HTML5 để viết ứng dụng này thay thế cho tờ đơn hỏi ý kiến khách hàng. Những phần nhập chữ hoặc ký tên có thể thay thế bằng điền trực tiếp trên màn hình iPad.

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us