Dự án

Phòng thí nghiệm HTML5

Đây là tập hợp những demo ví dụ về HTML5 do công ty gumi […]

Quiz Game (Hybrid App with PhoneGap)

Quiz game là một demo đơn giản của hybrid application.
Hybrid applications là các ứng […]

Guest Book

Đây là ứng dụng guest book có chức năng trả lời câu hỏi được […]

Mirror Screen

Mirror Screen được cấu tạo rất đơn giản, cùng với 3 mặt ghép trong […]

Hybrid Reader

AR(Augmented Reality – thực tế ảo) là việc sử dụng những hình ảnh hay […]

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us