Phát triển và đầu tư ở nước ngoài

Công ty chúng tôi clung cấp dịch vụ phát triển Web theo hệ thống mở theo dịch vụ Offshore dựa trên chất lương và công nghệ.

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Offshore của chúng tôi để tiến hành that đổi Web contents, that đổi dữ liệu và bảo trì dữ liệu.
Ngoài ra chúng tôi cũng có dịch vụ chỉ lập trình code với đội ngũ team chuyên nghiệp( Lập trình HTML5 )

Đối với các xí nghiệp lần đầu tiên tham gia phát triển Offshore, hãy sử dụng thử dịch vụ của chúng tôi.

Điểm mạnh phát triển hệ thống của gumi Việt Nam:

 • Các lập trình viên ưu tú nhất
 • Quản lý dự án dựa trên cơ sở hiểu biết về văn hoá Việt Nam
 • Giá cả hợp lý

Ngôn ngữ lập trình/OS

 • Ruby On Rails
 • Django (Python)
 • Frontend development (HTML5 + CSS3 + JS)
 • AngularJS, Angular (JS)
 • React (JS)
 • Ionic (JS)
 • NativeScript (JS)
 • Applican (HTML5 + JS)
 • PhoneGap (HTML5 + JS)
 • PHP native
 • Laravel (PHP)
 • Objective-C (iOS)
 • Swift (iOS)
 • Java (Android)
 • AR/VR development using Unity

Công cụ quản lý dự án:

Chúng tôi dùng Redmine ・chatwork・Flowdock để quản lý dự án của mình. Tuy nhiên, khách hàng luôn có quyền lựa chọn công cụ để quàn lý dự án theo yêu cầu của mình, chúng tôi sẽ đáp ứng.

Những công cụ để giao tiếp trong khi thực hiện dự án

Giao tiếp thông qua công cụ Skype・Google hangouts・LINE・Viber

Contact Us

Liên hệ

Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn có những thắc mắc về Phát triển Labo・Phát triển offshore・Lập trình HTML5・Ứng dụng Smartphone.

Contact Us