Unit testing with Javascript

Trong bài viết này mình sẽ trình bày những khái niệm cơ bản nhất khi làm quen với unit-testing và e2e-testing trên Javascript, và đi vào thực hành viết test trên JS với Jasmine framework và Karma.

I. Những khái niệm cơ bản về testing

Unit-testing

Đây là test do chính lập trình viên viết, để kiểm tra các hàm do chúng ta viết ra có sai hay không. Unit test kiểm tra từng bộ phận nhỏ (unit) trong source code và đảm bảo các hàm này chạy đúng mỗi khi chúng ta sửa, cập nhật source code.

E2E-Testing

Ở mức độ cao hơn, để đảm bảo toàn bộ hệ thống chúng ta hoạt động trơn tru như mong đợi, E2E test ra đời giúp chúng ta kiểm thử toàn bộ hệ thống, từ giao diện cho đến các business logic trong hệ thống, giống như một người dùng thực thụ. (User flow)

Trong bài viết này mình sẽ tập trung vào cách thực hành viết unit test trên Javascript, E2E testing sẽ được trình bày ở bài viết tiếp theo.

Khái niệm TDD (Test Driven Development)

Quay trở lại với cách làm việc thường thấy của một lập trình viên: Code – Test – Fix – Code – Test … Hầu như chúng ta vẫn thường đánh giá thấp quá trình test và dành ít thời gian cho nó, nhưng một khi test, phát hiện bugs và fix bugs lại chiếm rất nhiều thời gian trong quá trình phát triển phần mềm.

TDD là một quy trình phát triển phần mềm với trọng tâm là hướng về phía kiểm thử, cụ thể các bước của TDD là:

 1. Viết 1 test cho hàm mới. Đảm bảo rằng test sẽ fail.
 2. Chuyển qua viết code sơ khai nhất cho hàm đó để test có thể pass.
 3. Tối ưu hóa đoạn code của hàm vừa viết sao cho đảm bảo test vẫn pass và tối ưu nhất cho việc lập trình kế tiếp.
 4. Lặp lại cho các hàm khác từ bước 1.

Kiến trúc Unit-test trên Javascript

Để bắt đầu viết một unit-tests với javascript, chúng ta cần tìm hiểu về kiến trúc, cách thức hoạt động khi một file unit-tests được thực thi.

Hình 1.1: Kiến trúc của một Unit tests
Nguồn ảnh: https://priv.ly/pages/develop.html

Theo hình 1.1, kiến trúc của unit-tests trong Javascript được thiết kế thành 3 tầng chính:

 • Assertion library/ Test framework
  Bình thường chúng ta có thể viết unit tests bằng Javascript thuần, tuy nhiên với sự hỗ trợ từ các test framework như Jasmine, Mocha, … cú pháp sẽ trở nên dễ viết, dễ đọc hơn.
 • Test runner
  Nhiệm vụ của test runner (Karma, Wallabyjs…) là cung cấp môi trường để thực thi test, kết nối các đoạn test được viết bởi Jasmine đến các iframes được chạy trên trình duyệt và nhận kết quả test trả về (passed/ failed with error).
 • Web browser
  Web browser là nơi các đoạn test được chạy, có hai lựa chọn đó là dùng trình duyệt thật (Chrome, Firefox…) và trình duyệt giả lập (Phantomjs).
                                                 Hình 1.2: So sánh kiến trúc giữa unit-testing và e2e-testing
                                Nguồn ảnh: https://masteringmean.com/lessons/619-Testing-the-AngularJS-Application

II. Cài đặt môi trường cho unit test

1. Cài đặt Nodejs

Karma chạy trên Nodejs và được cung cấp thông qua NPM (Node package management), vì vậy trước tiên ta cài đặt Nodejs và NPM thông qua Brew (OSX)

$ brew install node

2. Tạo Project với theo cấu trúc như sau:

js 
|--tests
| |--fixtures
| |--specs
|--lib
index.html 

Trong đó, thư mục js/test/fixturesjs/test/specs sẽ chứa tất cả các thành phần liên quan đến unit test, thư mục lib sẽ chứa các function thực hiện các chức năng của chương trình.

3. Cài đặt Karma:

 • Khởi tạo NPM
$ cd unit-testing-javascript
$ npm init 
 • Cài đặt Karma local
$ npm install karma --save-dev
 • Cài đặt Karma client global
$ npm install karma-cli -g
 • Cài đặt Jasmine framework và connector karma-jasmine
$ npm install jasmine-core karma-jasmine --save-dev
 • Cài đặt Chrome launcher
$ npm install karma-chrome-launcher --save-dev
 • Cài đặt Karma Fixture

Fixture trong unit test là các thành phần cố định được chuẩn bị sẵn để sử dụng cho việc testing (ví dụ như data, hay các file html). Karma fixture là một plugin của Karma hỗ trợ load các file *.html hoặc *.json như một fixture để chuẩn bị cho việc testing.

$ npm install karma-fixture --save-dev
 • Cài đặt Karma Preprocessor

Preprocessor trong karma được sử dụng để xử lý file trước khi được sử dụng ở trình duyệt. Ở đây ta sẽ sử dụng preprocessor html2js để convert các file html mẫu thành Javascript strings và đặt nó thành biến global và sử dụng chúng để test DOM.

$ npm install karma-html2js-preprocessor --save-dev

Xem thêm về Karma preprocessor tại đây.

4. Config Karma:

 • Khởi tạo karma config
$ karma init

Thực hiện các bước khai báo cần thiết, ta được file karma.conf.js với các điểm đáng lưu ý như sau:

Khai báo testing framework

  frameworks: ['jasmine', 'fixture']

Đường dẫn đến các files sẽ được load bởi trình duyệt, bao gồm các file library, fixtures và các file unit test.

  files: [
   'js/lib/*.js',
   'js/tests/fixtures/*.html',
   'js/tests/specs/*.js'
  ]

Khai báo preprocessors sử dụng

  preprocessors: {
   'js/tests/fixtures/*.html' : ['html2js']
  }

Khai báo trình duyệt sử dụng

  browsers: ['Chrome']

OK, như vậy là đã xong các bước cài đặt và cấu hình, bước tiếp theo chúng ta sẽ viết Test theo TDD pattern. Let’s get started!

III. Viết unit test đầu tiên với Karma, Jasmine, Chrome

 • Thêm file index.html với nội dung như sau:
<html> 
  <head>
    <title>Magic Calculator</title>
  </head>
  <body>
    <input id="x" type="text">
    <input id="y" type="text">
    <input id="add" type="button" value="Add Numbers">
    Result: <span id="result" />
    <script type="text/javascript" src="lib/calculator.js"></script>
    <script>
      calculator.init();
    </script>
  </body>
</html>

Chương trình toán cộng đơn giản:
 • Thêm file js/fixtures/calculator.fixture.html
<input id="x" type="text"> 
<input id="y" type="text"> 
<input id="add" type="button" value="Add Numbers"> 
Result: <span id="result" /> 
 • Thêm file js/specs/calculatorSpec.js
describe('Calculator', function() { 
 beforeEach(function() {
  // Load fixture và inject vào DOM của trình duyệt trước khi test
  fixture.base = 'js/tests/fixtures';
  fixture.load('calculator.fixture.html');

  // Gọi đến hàm init từ library
  window.calculator.init();
 });

 // Viết test case đầu tiên
 it('should calculate 3 for 1 + 2', function() {
  document.getElementById('x').value = 1;
  document.getElementById('y').value = 2;
  document.getElementById('add').click();
  expect(parseInt(document.getElementById('result').innerHTML)).toEqual(3);
 });
});

Cú pháp describe() là một bộ mô tả kiểm thử (Spec suite) sẽ bao gồm nhiều hàm kiểm thử, các hàm kiểm thử trong một spec suite thường sẽ có môi trường kiểm thử giống nhau, nên chứa các hàm khởi tạohàm thu dọn dùng chung.

Hàm beforeEach cho phép khai báo mã lệnh trước khi thực hiện những Specs, do đó ta thường dùng beforeEach để giả lập dữ liệu, hay các service cần dùng trước khi kiểm thử.

Ngược lại, chúng ta có hàm afterEach, sẽ được dùng để chạy sau cùng sau khi các Specs kết thúc.

Về cú pháp của Jasmine, xem thêm tại đây.

 • Chạy test lần đầu tiên
$ karma start karma.conf.js

Kết quả:

Với kết quả chạy test lần đầu tiên, test failed với 2 lỗi, ở dòng số 8dòng số 21

TypeError: Cannot read property 'init' of undefined at Object.<anonymous> (/Users/gumi-thao/Documents/Gumi Project/unit-testing-javascript/js/tests/specs/calculatorSpec.js:8:22)

TypeError: Cannot read property 'equal' of undefined at Object.<anonymous> (/Users/gumi-thao/Documents/Gumi Project/unit-testing-javascript/js/tests/specs/calculatorSpec.js:21:55)

Song song với kết quả trả về tại console, trình duyệt sẽ tự động kết nối đến Karma server, chúng ta có thể nhấn vào chế độ Debug để xem kết quả:

Xem kết quả tại chế độ debug, lỗi được hiển thị dưới console log của trình duyệt:

Hiện tại chúng ta chưa implement chức năng calculator nên xuất hiện lỗi là điều tất nhiên. 😀
 • Fix lỗi tại lần chạy test đầu tiên, tiến hành implement calculator function, thêm file js/lib/calculator.js
'use strict';

window.calculator = (function() { 
 function calculate() {

 };

 function init() {
  document.getElementById('add').addEventListener('click', calculate);
 };

 return {
   init: init
 }
})();
 • Chạy test lần 2

TypeError: Cannot read property 'equal' of undefined at Object.<anonymous> (/Users/gumi-thao/Documents/Gumi Project/unit-testing-javascript/js/tests/specs/calculatorSpec.js:16:55)

Với việc khởi tạo hàm init, chúng ta đã giải quyết được lỗi ở dòng số 8 ở bước trước.

Cứ tiếp tục như vậy, follow theo TDD Pattern: viết test trước, sau đó viết code cho function, chạy test, fix bugs, refactor code, cho đến khi tất cả các test đều PASSED.

 • OK, như vậy chúng ta đã hoàn thành việc thực hành viết unit test với Jasmine và Karma và follow theo TDD Pattern, trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về E2E testing và thực hành viết E2E testing với ProtractorMocha
 • Source code demo về unit testing với Jasmine và Karma, có thể tải về tại: https://github.com/trongthaonh/javascript-unit-testing-karma

Happy coding! 🙂

Tài liệu tham khảo có sử dụng trong bài viết:

 1. Unit Testing JavaScript Using Jasmine
 2. Karma Tutorial – Unit Testing JavaScript
 3. Unit and E2E testing in Angular

Bài viết mới nhất

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ phát triển hệ thống nguồn mở và có chất lượng cao dựa trên web tại Việt Nam trung tâm.
Tại cùng một trung tâm, cũng có nhiều dịch vụ khác nhau để bảo trì phần mềm / hệ thống, phát triển sản phẩm phần mềm và web

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác, Chúng ta đều sắp bước qua một năm 2020, một năm đầy khó khăn với toàn thế giới. Đất nước, các cơ quan ban ngành, nhân viên, người dân cùng nhau đồng lòng chống chọi lại dịch bệnh. Năm 2021 đến, sẽ còn dư chấn về những...

1. Thông tin sự kiện gumi Vietnam rất hân hạnh được đồng hành cùng Ngày hội sinh viên và doanh nghiệp 2020. Dù đứng trước dịch bệnh Sars CoV 2 hoành hành, gumi vẫn cố gắng mang đến nhiều thông tin bổ ích trên tinh thần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngày hội việc...

1. Thông tin sự kiện Vào ngày 6/11 vừa qua, gumi đã tổ chức sự kiện mang tên gumintech với sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện. Sự kiện được tổ chức tại văn phòng gumi với không gian thân thiện. Sự kiện...